Zoek binnen de website
Terug naar overzicht

Wat zijn de voordelen van gestructureerde producten?

Garantie op einddatum

Terug naar boven

Veel van de producten op deze website zijn producten met een hoofdsomUitleg over hoofdsom:De nominale waarde van een product.garantie op einddatum. Dit betekent dat u aan het einde van de looptijd de nominale waardeUitleg over nominale waarde:1. De eenheid waarin het effect kan worden verhandeld.
2. De vooraf vastgestelde waarde van een effect. Deze waarde blijft gedurende de looptijd gelijk in tegenstelling tot de marktwaarde die fluctueert.
daarvan terugkrijgt, ongeacht de koersontwikkeling van de onderliggende waardeUitleg over onderliggende waarde:Aandelen, obligaties, termijncontracten, goederen, grondstoffen of andere waarden waarop een beleggingsproduct betrekking heeft. De onderliggende waarde kan worden gevormd door een aandeel, index, inflatie, fonds, grondstof of een mandje hiervan. of het product zelf. Het rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald. op het product kan dan ook nooit negatief zijn.

Op deze manier worden ook risicomijdende beleggers in staat gesteld te profiteren van gunstige ontwikkelingen op de beurs.

 

Daarnaast biedt het u de mogelijkheid om uw visie op de markt om te zetten in producten met een opwaarts potentieel en een bescherming als de markt zich tegen u keert.

Let er wel op dat de garantiewaardeUitleg over garantiewaarde:De garantiewaarde is het bedrag of percentage dat de uitgevende instelling u garandeerd aan het einde van de looptijd, ongeacht het verloop van de belegging. U ontvangt op de einddatum de gehele hoofdsom of een gedeelte hiervan (bijvoorbeeld 90% of 80%) terug, mits de uitvoerende instelling zelf in staat is om de terugbetaling te doen. alleen van toepassing is op de einddatum, valt of staat met de solvabiliteit van de bank die het product uitgeeft en dat de waarde van het product gedurende de looptijd onder de 100% kan staan.

De garantie op einddatum brengt wel kredietrisicoUitleg over kredietrisico:Het risico dat een verlies wordt geleden als een uitgevende instelling niet aan de verplichtingen kan voldoen. met zich mee, omdat het een waarborg is van de uitgevende instelling.

Verhogen van rendement

Terug naar boven

Gestructureerde producten kunnen een kans op een verhoogd rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald. bieden, door een verhoogde participatie (of hefboom) in de koersbewegingen van de onderliggende waardeUitleg over onderliggende waarde:Aandelen, obligaties, termijncontracten, goederen, grondstoffen of andere waarden waarop een beleggingsproduct betrekking heeft. De onderliggende waarde kan worden gevormd door een aandeel, index, inflatie, fonds, grondstof of een mandje hiervan.. Een stijging of daling van bijvoorbeeld de AEX-index®Uitleg over AEX-index®:De Amsterdam Exchange Index (AEX) geeft een gewogen gemiddelde weer van de aandelenkoersen van de grootste aandelen die zijn genoteerd op de Amsterdamse effectenbeurs en is daarmee een belangrijke graadmeter. De Amsterdamse effectenbeurs is onderdeel van NYSE Euronext. wordt dan met een factor doorgegeven aan de waarde van het product.

Dit verhoogde rendementsperspectief kan ten koste gaan van (een deel van) de garantie aan het einde van de looptijd. De verhoogde participatie kan in twee situaties aantrekkelijk zijn:

  • Als een stijging van de onderliggende waarde wordt verwacht, en het neerwaartse risico klein wordt geacht. De factor wordt in dit geval gebruikt om het rendement te vergroten ten opzichte van een directe belegging in de index.
  • Als slechts een beperkte stijging van de onderliggende waarde wordt verwacht en het risico op een flinke daling groot lijkt. De factor zet in dit geval de beperkte verwachte stijging alsnog om in een flink rendement. De garantie biedt bescherming voor het geval zich toch een daling voordoet.

Spreiding met één transactie

Terug naar boven

Iedere beleggingsexpert zal u adviseren om een gespreide portefeuille samen te stellen. Door uw geld te verdelen zorgt u ervoor dat u minder afhankelijk bent van de risico- en rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald.sverhouding van één product.

U kunt uw portefeuille spreiden door zelf veel verschillende producten aan te kopen. U belegt uw geld, bijvoorbeeld, in een combinatie van aandelen, obligatieUitleg over obligatie:Verhandelbaar bewijs van deelneming in een geldlening. Deze lening wordt bijvoorbeeld uitgegeven door een overheid of een onderneming. Een obligatie kan jaarlijks een vaste of variabele coupon uitkeren. Ook bestaan er zero-coupon obligaties die geen jaarlijkse coupon uitkeren maar richting het einde van de looptijd aangroeien tot 100%.s, beleggingsfondsen en/of optieUitleg over optie:Een contract waarbij de verkrijger het recht maar niet de plicht heeft om tegen een vooraf bepaalde prijs op een vooraf bepaalde datum een vastgestelde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen of te verkopen. De verkrijger van de optie betaalt hiervoor een premie. De verkoper heeft de plicht indien de verkrijger hierom verzoekt de onderliggende waarde te kopen/verkopen. 

- Met European-style opties mag de optie alleen op de expiratiedatum uitgeoefend worden.

- Met een American-style optie kan dit op ieder moment gedurende de looptijd.
s en kiest ervoor om een deel in contanten aan te houden. Het nadeel van deze aanpak is dat u een flink vermogen dient te hebben wilt u voldoende spreidingUitleg over spreiding:Ook wel 'diversificatie'. Methode voor het verlagen van risico door het spreiden van beleggingen over bijvoorbeeld diverse beleggingscategorieën, sectoren en geografische gebieden. bereiken tegen lage kosten.


Een gestructureerd productUitleg over gestructureerd product:Een gestructureerd beleggingsproduct is een product dat uit meerdere onderdelen is samengesteld. Zo kan bijvoorbeeld een obligatie worden samengevoegd met opties binnen één product. Hiermee kan het risico/rendementsprofiel worden veranderd. Deze producten kunnen daarom een goede aanvulling zijn op bestaande beleggingscategorieën. is in feite een kant-en-klaar mandjeUitleg over mandje:Een onderliggende waarde die bestaat uit meerdere aandelen, indices of bijvoorbeeld valuta, wordt samengevat in een mandje. De startwaarde van een mandje is vaak 100. met daarin meerdere financiële instrumenten. Het biedt direct spreiding over verschillende aandelen, indexen, sectoren en/of regio’s. Wel dient u na te denken over de instelling die de garantie biedt. Hierin bent u niet gespreid qua risico. Beleggingsfondsen, trackerUitleg over tracker:Een tracker volgt de onderliggende waarde in de regel 1 op 1 en is daardoor vergelijkbaar met een directe belegging.s en gestructureerde producten bieden dus uitkomst: spreiding van uw belegging over verschillende instrumenten in één transactie.

Lage kosten en transparante informatie

Terug naar boven
Iedere aanbieder van beleggingsfondsen, turbo’s, gestructureerde producten, warrantUitleg over warrant:Een beleggingsinstrument dat wordt uitgegeven door een bank of financiële instelling met als onderliggende waarde meestal een aandeel, index, valuta of grondstof.

Een call warrant geeft de houder het recht (echter geen verplichting) om de onderliggende waarde te kopen tegen een vooraf vastgestelde prijs en op een vooraf vastgesteld moment.

Een put warrant geeft de houder het recht om de onderliggende waarde te verkopen tegen een vooraf vastgestelde prijs op een vooraf vastgesteld moment.
s, etc. vraagt een vergoeding voor het aanbieden van een product. Er worden veel namen gebruikt voor het duiden van de kosten. Denk aan beheerskosten, structureringskosten, noteringskosten, administratiekosten of distributiekosten.

Uiteindelijk is het voor u niet belangrijk hoe de kosten door de aanbieder genoemd worden. Het draait om wat er in totaal aan kosten ingehouden wordt zodat u weet wat voor effect dit op uw rendementUitleg over rendement:De opbrengst van een belegging uitgedrukt als percentage van de investering. Dit wordt op de einddatum (eventueel samen met de hoofdsom) uitbetaald. zal hebben.

De Rabobank producten kenmerken zich door passende kosten, die zich prima kunnen meten met de goedkoopste alternatieven in de markt. De kosten worden per product uitgelegd in de brochure en het prospectus en is altijd door u te achterhalen. Deze kosten lopen na introductie geleidelijk uit de koers, na verloop van tijd zitten er dus zelfs geen kosten meer in het product. Wel betaalt u mogelijk nog voor andere zaken, zoals transacties.

Tijdens de looptijd van onze producten proberen we u zo snel mogelijk te informeren over belangrijke gebeurtenissen en bieden we u extra informatie over de verwachte rendementen aan de hand van een aantal scenario’s. Deze scenario’s worden berekend aan de hand van historische informatie. Hierbij geldt dat prestaties uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst.

Alle informatie is te vinden op deze website. Ook kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief en/of product-updates. Op die manier houden we u via de email op de hoogte van de laatste berichten over uw product.

Toegang tot een specifieke beleggingscategorie

Terug naar boven
Voor een particuliere belegger is het niet altijd mogelijk om te beleggen in een specifieke exotische beleggingscategorie. Dit kan komen omdat uw bank of brokerUitleg over broker:Een commissionair of makelaar die als tussenpersoon fungeert bij de handel in effecten. het productaanbod vanuit kostenoverweging beperkt wil houden of simpelweg geen toegang heeft tot bepaalde markten. Krijgt u wel toegang tot deze markten dan zijn de transactiekosten vaak erg hoog.

Voorbeelden van deze specifieke beleggingscategorieën zijn: Opkomende markten zoals China en Brazilië; Valutamarkten; Grondstoffen en; Speciale rentestructuren.

Omdat Rabobank wel toegang heeft tot deze markten kunt u er via onze gestructureerde producten toch in beleggen.