Zoek binnen de website

Disclaimer

Indien u geen woonplaats in Nederland heeft kunt u geen toegang krijgen tot de informatie over producten verstrekt op of via www.raboglobalmarkets.nl of www.raboglobalmarkets.com (de "website").

Inhoud

De door Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. (handelend onder de naam Rabobank International) op/via deze website verstrekte informatie is geen aanbod, uitnodiging tot het doen van een aanbod, expliciete of impliciete beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies of financiële dienst. Uw beslissing om te beleggen in een van de genoemde producten op deze website dient u uitsluitend te baseren op het volledige prospectus en de daarvan deeluitmakende beschrijving van risicofactoren en voorwaarden. Het volledige prospectus is kosteloos verkrijgbaar bij de Rabobank of te downloaden van deze website.

Deze website bevat uitsluitend algemene informatie. De door Rabobank International verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan door Rabobank International op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd, u wordt derhalve verzocht om de informatie verkregen via deze website te verifiëren. Het is mogelijk dat de informatie op deze website inmiddels verouderd of onvolledig is en niet voor uw doelstellingen geschikt is. Indien u verdere informatie of advies nodig heeft met betrekking tot de informatie op deze website of advies aangaande uw financiële situatie en beleggingsdoeleinden, dient u zich te wenden tot een onafhankelijk financiëel adviseur, voordat u enigerlei beleggingsbeslissing neemt.

Informatie van effectenbeurzen en met betrekking tot indices weergegeven op deze website is verkregen op basis van een licentie en mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik en mag niet worden gedistribueerd. Behalve waar anders aangegeven, auteursrechten met betrekking tot de informatie op deze website zijn in eigendom van of in licentie gegeven aan Rabobank International. Geen onderdeel van deze website mag worden gekopiëerd. Alle auteursrechten zijn voorbehouden. Het gebruik van handelsmerken en logo's te zien op deze website is verboden tenzij toestemming voor het gebruik is verkregen van Rabobank International en/of, indien relevant, een derde partij, welke eigenaar is van de handelsmerken en logo's. Rabobank International heeft voor het gebruik van indices en hun handelsmerken een licentie ontvangen van de desbetreffende index sponsor. U wordt verwezen naar de index disclaimer, welke te vinden is in de productspecifieke informatie op de website.

De beschreven producten op deze website worden uitsluitend aangeboden door middel van een prospectus of informatiememorandum in die landen waar dit toegelaten is. Een dergelijk prospectus of informatiememorandum zal doorslaggevend zijn ingeval van tegenstrijdigheden; elke beleggingsbeslissing zal uitsluitend op het prospectus of informatiememorandum gebaseerd dienen te zijn.

Alle prijzen en koersen op deze website dienen alleen ter informatie en kunnen substantieel afwijken van prijzen en koersen afkomstig van andere bronnen.

Rabobank International staat er niet voor in dat de informatie op deze website geschikt is voor gebruik in iedere jurisdictie noch dat de weergegeven transacties, producten of diensten beschikbaar of geschikt zijn voor gebruik in iedere jurisdictie of voor gebruik door een belegger of andere wederpartij. De informatie op deze website is alleen bestemd voor gebruik door ingezetenen van Nederland en niet bestemd voor gebruik in andere jurisdicties, waaronder ingezetenen van de Verenigde Staten van Amerika ongeacht de feitelijke verblijfplaats. Het gebruik van deze website geschiedt uitsluitend op uw initiatief en u bent er zelf verantwoordelijk voor dat uw gebruik daarvan in overeenstemming is met geldende lokale regelgeving.

De inhoud van deze website kan gebaseerd zijn op bepaalde veronderstellingen, gegevens, opinies of voorspellingen en is aan veranderingen onderhevig. De informatie op deze website is niet bestemd om u of welke partij dan ook beleggings- of andersoortig advies te verstrekken en u dient eventuele beleggings- of andersoortige beslissingen niet op de informatie op deze website te baseren. De historische gegevens of informatie op deze website geeft geen enkele impliciete of expliciete garantie over toekomstige (koers)ontwikkelingen. De waarde van elk van de op deze website weergegeven producten kan zowel stijgen als dalen en het door u uiteindelijk te ontvangen bedrag kan lager zijn dan het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag.

Rabobank International en de aan haar verbonden instellingen, werknemers, vertegenwoordigers en leidinggevenden, waaronder de personen welke betrokken zijn bij het opzetten en onderhouden van deze website, kunnen betrokken zijn bij de handel in (al dan niet in eigen naam), het houden van, een markt onderhouden in en het uitvoeren van transacties met betrekking tot, de op deze website weergegeven producten, waaronder effecten en derivaten.

Deze voorwaarden, voetnoten en beperkingen van welke aard dan ook, worden geacht onlosmakelijk deel uit te maken van deze website en van alle (gedeeltelijke) informatie welke door u gebruikt of opgeslagen wordt. U wordt geacht daarvan kennis te hebben genomen en daarmee akkoord te gaan.

Geen Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Rabobank International kan niet garanderen dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert, noch dat deze website of de serviceprovider vrij zijn van virussen en andere schadelijke componenten. Rabobank International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke het gevolg mocht zijn van de toegang tot of het gebruik van deze website en de informatie daarop, dan wel voor schade als gevolg van de ontoegankelijkheid van deze website en het niet kunnen gebruiken van de daarop weergegeven informatie. Rabobank International aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Rabobank International worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Elke toegang tot dergelijke sites geschiedt uitsluitend voor uw eigen risico.

U bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door uzelf worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, vermenigvuldigen, bewerken of verspreiden. U bent verplicht aanwijzingen van Rabobank International omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

De vertraagde gegevens zoals getoond op deze website (de "gegevens") zijn beschikbaar gesteld door Rabobank International. Rabobank International en haar gegevens leverancier, Interactive Data Managed Solutions SAS, en hun respectievelijke holdingmaatschappijen en/of dochtermaatschappijen van zulke holdingmaatschappijen, verstrekken geen garantie met betrekking tot de correctheid of de betrouwbaarheid van de getoonde gegevens en accepteren geen aansprakelijkheid (op basis van onrechtmatige daad noch anderszins) voor enig verlies of schade welke u mogelijk geleden heeft in verband met het gebruik van de gegevens, inclusief verlies of schade resulterend uit incorrecte of incomplete gegevens of de manier waarop zulk verlies of zulke schade is ontstaan. U bevestigd hierbij te accepteren dat de gegevens enkel worden verstrekt voor informatieve doeleinden en dat u zich niet verlaat op de gegevens voor enig doel.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Inhoud blog

Deze publicatie is opgesteld door Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., gevestigd in Nederland en werkzaam onder de handelsnaam Rabobank International. Rabobank International en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als beleggingsonderneming zijn aan te merken, zijn als zodanig geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. Deze publicatie is geen prospectus. Noch Rabobank International noch enige rechtspersoon die onderdeel uitmaakt van de Rabobank Groep, is aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de in deze publicatie opgenomen gegevens. Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en mag niet worden opgevat als een aanbod en evenmin als een uitnodiging tot het doen van een aanbod. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie in deze publicatie geeft de huidige markt weer en onze visie daarop, welke aan verandering onderhevig kunnen zijn. Deze publicatie is gebaseerd op openbare informatie. Geen uitdrukkelijke of impliciete waarborgen of garanties worden gegeven met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze publicatie of de inhoud daarvan. De inhoud van deze publicatie en daarin opgenomen voorbeelden zijn indicatief en slechts opgenomen voor doeleinden van discussie. Geen rechten kunnen worden ontleend aan in deze publicatie opgenomen potentiële aanbiedingen, transacties, commeRC2iële ideeën et cetera (waaronder prijsaanbiedingen en andere voorwaarden). Tevens zal noch deze publicatie, noch iets in de publicatie enige verplichting scheppen of de basis van enige overeenkomst zijn.

Registratie

Rabobank International en de andere onderdelen van de Rabobank Groep die als een beleggingsonderneming zijn aan te merken zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. U dient zelf na te gaan of de op deze website opgenomen beleggingsproducten in overeenstemming zijn met uw doelrisicoprofiel. U kunt daarvoor contact opnemen met uw adviseur. Indien u (deels) belegt met geleend geld, betekent dit dat u het risico loopt dat u uw inleg verliest of zelfs een schuld overhoudt.

Rabobank Structured Products is een gedefinieerde naam van de uitgevende instelling van het Structured Medium Term Note Programme, Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.

Rabobank International is een handelsnaam van Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., een coöperatie met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met zakenadres te Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, the Netherlands. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30046259.

Indicatieve berekeningen

Bij de berekeningen op de website zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.

Privacy

Rabobank heeft alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen genomen om te bewerkstelligen dat met persoonlijke gegevens, verstrekt door u op deze website, zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze gegevens alleen gebruikt zullen worden op de wijze waarvoor u toestemming hebt gegeven. Voor meer informatie wordt verwezen naar het Rabobank Privacy Statement op deze website.

Cookies

De relatie met onze klanten staat bij de Rabobank voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van de Rabobank gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak voor u.


Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen. De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door deze website. Uiteraard worden gegevens niet met derden gedeeld.


Wij maken gebruik van cookies om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Cookies voor meer gebruiksgemak hebben de volgende functies: (i) Met cookies denken we mee over wat er voor u belangrijk is. Zo informeren wij u zo goed mogelijk over onze producten, diensten en services. U krijgt voor u geselecteerde informatie te zien. (ii) Cookies worden ingezet om te onderzoeken hoe we de website kunnen optimaliseren en nog gebruiksvriendelijker kunnen maken.

Intrekken van toestemming

U kunt de toestemming voor het gebruik van cookies intrekken door deze te verwijderen in uw browser. Raadpleeg voor het verwijderen van cookies naar de handleiding van uw browser.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze voorwaarden en het gebruik van deze website en de daarop weergegeven informatie zijn onderworpen aan het Nederlandse recht en de bevoegde rechter in Amsterdam zal bij uitsluiting bevoegd zijn kennis te nemen van geschillen daaruit voortvloeiende.